1. Bestelling

Onze vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen zijn niet gemachtigd om onze Onderneming te verbinden. Bestellingen worden pas als definitief beschouwd na onze schriftelijke bevestiging. Indien de Klant eenzijdig zijn bestelling annuleert, behouden wij ons het recht voor de uitvoering ervan te eisen of een schadeloosstelling te vorderen ten belope van 40% van de prijs van de bestelde goederen en/of diensten. Indien het krediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele
bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

2. Leveringstermijnen

De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting gegeven. Het niet-naleven ervan geeft de Klant dus geen recht tot verhaal. Onze Onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging, verlies of schade, indien deze te wijten zijn aan overmacht of toeval, waaronder hier ook wordt verstaan elke gebeurtenis die redelijkerwijze aan onze contrôle ontsnapt. In deze gevallen kunnen wij de overeenkost ontbinden of de leveringstermijnen verlengen zolang de overmacht aanhoudt of zolang de gevolgen ervan zich laten voelen en dit zonder enige schadeloosstelling van welke aard ook

3. Risico’s

Behoudens uitdrukkelijke andersluitende bepalingen worden de goederen beschouwd als aanvaard in de fabriek en worden ze vervoerd voor risico van de Klant, zelfs wanneer onze Onderneming de vrachtkosten draagt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen, ontbrekende goederen of vertragingen van onze leveringen, ongeacht de gebruikte vervoermiddelen. In geval van beschadigde of ontbrekende goederen dient de Klant alle nodige maatregelen te treffen om zijn verhaal op de vervoerder te vrijwaren.

4. Eigendom van de goederen

De verkochte goederen blijven eigendom van onze Onderneming zolang de prijs niet volledig werd betaald of het totale bedrag van de wissels niet werd geïnd.

5. Betaling

Behoudens andersluitende bepalingen zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder disconto of inhoudingen, na inontvangstname van de goederen. De retours of kortingen worden geregeld door creditnota’s, en brengen geen opschorting mee van de opeisbaarheid van de vervallen facturen en de Klant ontzegt zich het recht compensatie in te roepen. Bij niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur of van een geaccepteerde wissel op de vervaldag worden alle nog niet-vervallen vorderingen onmiddelijk opeisbaar. Bovendien is onze Onderneming in voorkomend geval gerechtigd de uitstaande bestellingen te annuleren. Het bedrag van elke factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege een intrest voort, berekend aan de wettelijke rentevoet van kracht in België, vermeerderd met 2%. Bovendien wordt elk niet op de vervaldag betaald bedrag van rechtswege verhoogd met 15% als contractuele forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 100 Euros.

6. Retours en klachten

Klachten worden slechts in aanmerking genomen indien zij ons ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven verstuurd binnen de 48 uur na inontvangstname van de goederen of in geval van verborgen gebreken, na de vaststelling van deze gebreken. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk meer dan 6 maanden na de leveringsdatum. Daarenboven en in zoverre door onze Onderneming hierom verzocht wordt, dienen de geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken ons voorafgaandelijk te worden teruggezonden met het oog op het onderzoeken van de vermeende niet-conformiteit. De Klant moet alle nuttige maatregelen treffen om een tegensprekelijk onderzoek mogelijk te maken.

7. Beperking van de garantie en de aansprakelijkheid

De goederen zijn gewaarborgd binnen de beperkingen en onder de voorwaarden die hierna zijn vermeld :

a) Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot de herstelling of vervanging van de onderdelen of de goederen vervaardigd of hersteld door onze Onderneming die, gebruikt en aangewend onder normale omstandigheden, constructiefouten vertonen binnen de termijn van 6 maanden bepaald in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de herstelling, de vervanging of, als wij hiervoor kiezen, de teruggave van de bewuste onderdelen of goederen, met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling.

b) Wij dragen geen enkele aansprakelijkeid voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit het gebruik van de goederen. Door de goederen in ontvangst te nemen, verbindt de Klant zich ertoe ons te vrijwaren voor elke aansprakelijkheidsvordering of schadevergoeding van eender welke aard, ongeacht of ze voortvloeit uit het gebruik of de slechte aanwending van de goederen door de Klant, zijn werknemers of derden. De Klant erkent tevens dat de enige wettelijke of contractuele waarborg die wij bieden, de hierboven vastgestelde waarborg is.

INFORMATIE OF EEN CITAAT

CONTACT DOOR HET FORMULIER HIERONDER
* - verplichte velden