Privacybeleid

Ultradia verbindt zich ertoe de in België geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven: de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de wet die op 25 mei 2018 van kracht werd en is uitgevaardigd door het Europees Parlement en de Raad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze Europese verordening (GDPR) vervangt de richtlijn betreffende de gegevensbescherming 95/46/EC van 1995.

De wetteksten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). Ultradia verzamelt persoonsgegevens op deze website. Al deze gegevens worden door onze werknemers uitsluitend gebruikt om uw bestelling af te handelen en worden in onze onderneming bewaard om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij problemen.

Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving beschikt u over het recht op toegang tot de informatie en persoonsgegevens die u betreffen, het recht op rectificatie of wissing. Ultradia verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te delen met derden. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy heel ernstig. We willen u laten zien wat het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten voor u betekent en hoe we uw gegevens beschermen om uw privacy maximaal te beschermen. Het spreekt vanzelf dat we alle wettelijke voorschriften betreffende gegevensbescherming naleven.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw identiteit. Deze omvatten gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens echter nodig om u de diensten te leveren die u nodig hebt.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het verzenden van informatiemateriaal en bestelde goederen of om op individuele vragen te antwoorden. Indien nodig lichten we u dienovereenkomstig in. Bovendien bewaren en verwerken we uitsluitend de gegevens die u vrijwillig of automatisch hebt verstrekt. Als we u meer gegevens vragen, gaat het om vrijwillige gegevens. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor de uitvoering van het gevraagde aanbod en voor het behoud van legitieme commerciële belangen.

Doel van de persoonsgegevens

We gebruiken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om op uw vragen te antwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te geven tot bepaalde gegevens of aanbiedingen. We verkopen of verhandelen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Specifiek gebruik

We verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonsgegevens die u ons online verstrekt uitsluitend voor de doeleinden die u zijn meegedeeld. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgedragen zonder uw noodzakelijke toestemming. De onderzoeken over de persoonsgegevens evenals hun overdracht aan overheidsinstellingen en -instanties die bevoegd zijn om gegevens te ontvangen, vinden alleen plaats in het kader van toepasselijke wetten of in de mate waarin we door een gerechtelijke beslissing verplicht zijn dit te doen. Onze werknemers en de dienstverlenende bedrijven die in onze opdracht handelen, zijn verplicht tot geheimhouding en moeten de bepalingen van de federale wet voor gegevensbescherming naleven.
Automatisch verzamelde onpersoonlijke gegevens.

Om organisatorische en technische redenen worden de volgende gegevens geregistreerd bij gebruik van onze website: namen van de geraadpleegde pagina’s, gebruikte browser en besturingssysteem, datum en tijdstip van toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en IP-adres. We beoordelen deze technische gegevens op anonieme wijze en uitsluitend voor statistische doeleinden om onze website permanent te kunnen optimaliseren en onze internetaanbiedingen nog aantrekkelijker te maken. Uw persoonsgegevens en privacy worden op elk ogenblik beschermd.

Kinderbescherming

Personen jonger dan 16 jaar mogen ons geen persoonsgegevens verstrekken zonder toestemming van hun ouders of voogden. We vragen geen persoonsgegevens aan kinderen en adolescenten, verzamelen ze niet en delen ze niet met derden.

Externe koppelingen

Als u externe koppelingen gebruikt die in het kader van onze internetpagina’s worden voorgesteld, dan wordt dit privacybeleid niet uitgebreid tot deze koppelingen. Wanneer we koppelingen voorzien, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat ze ook onze privacy- en veiligheidsnormen naleven. We hebben echter geen invloed op de mate waarin andere leveranciers de privacy- en veiligheidsregels naleven. Raadpleeg dan ook de privacyverklaringen die u op de websites van andere leveranciers vindt.

Voor bepaalde diensten (nieuwsbrief, webshop …) moeten persoonsgegevens worden verzameld. In dit geval worden alleen de voor het betreffende doeleinde vereiste gegevens verzameld en er wordt rekening gehouden met de statutaire bewaarperioden.

Klantenaccount

Persoonsgegevens zijn nodig om een klantenaccount bij te houden. De in de registratie met een ‘*’ gemarkeerde gegevens zijn verplicht. Door u in te schrijven stemt u in met het gebruik van deze gegevens voor boekhoudkundige doeleinden. Voor de bestellingen via de winkel zijn andere gegevens vereist in functie van de betalingswijze. Deze leiden tot de geselecteerde betalingswijze.

Levering van goederen

Uw gegevens worden overgedragen aan het vervoersbedrijf dat belast is met de levering, in de mate waarin dit nodig is voor de levering van goederen.

Algemene informatie over het gebruik van cookies

Door cookies te gebruiken kunnen we de gebruikers van onze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden. Zonder cookies is dat niet mogelijk. We optimaliseren onze informatie en aanbiedingen in functie van de gegevens die we via cookies verzamelen. We gebruiken cookies om het winkelmandje te vullen en de goederen in het winkelmandje te blijven tonen tijdens het latere gebruik van de site. In de configuratie van de gebruikte browser kan het gebruik van cookies voor onze website in het algemeen worden geblokkeerd. U kunt met een functie van de browser ook al gebruikte cookies verwijderen.
Zonder het gebruik van cookies kunnen bepaalde delen van de site mogelijk niet worden gebruikt of slechts beperkt worden gebruikt.

Cookies van Google

Om gebruik te kunnen maken van Google worden andere cookies gebruikt. Deze kunnen in de loop der tijd veranderen. Daarom geven we hier een beknopte beschrijving van het gebruik van Google Analytics.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten)
Met Google Analytics kunnen gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten worden toegekend aan een anonieme gebruiker. Hiermee kunnen de activiteiten van de gebruiker op meerdere apparaten worden geanalyseerd.

Met behulp van deze cookies, bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, wordt het gebruik van deze site geanalyseerd. We maken gebruik van de functie ‘IP-anonimisering’. Bijgevolg worden de gegevens verwerkt in een EU-staat of een andere staat die deel uitmaakt van de overeenkomst in de EER. In uitzonderlijke gevallen kan het volledige IP-adres worden verzonden naar een server in de Verenigde Staten en daar worden verkort. Het IP-adres dat door Google wordt geleverd in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd bij andere door Google geleverde gegevens. Google beoordeelt in onze naam de ingediende gegevens en levert ons rapporten over de activiteit en het gebruik van de site. Daarnaast levert Google extra diensten met betrekking tot de activiteit van de site en het internetgebruik. Het is ook het doel van ons rechtmatige belang om de gegevens te verwerken. De juridische basis hier is onderdeel 15 (3) TMG of artikel 6 (1) lit. F DSGVO. De op deze manier door de cookies verzamelde gegevens worden één keer per maand automatisch verwijderd na 14 maanden.

U kunt het beheer van cookies configureren via de instellingen van de browser.
U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) gebruiken om te verhinderen dat Google de gegevens verwerkt. Hiertoe moet u de Add-on voor de browser downloaden en installeren. Als u dat op meerdere apparaten wilt doen, moet u deze add-on op alle apparaten installeren.

SSL-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van SSL-versleuteling en om de verzending van gevoelige gegevens te verhinderen, zoals de vragen die u ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door het adres van de browser te wijzigen van “http: //” in “https: //” en het versleutelingssymbool in de adresregel van uw browser.
Als de SSL-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u verzendt niet door derden worden gelezen.

Sociale media

Facebook

Onze site, met uw instemming voor de conversie, maakt gebruik van een Facebook Pixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (‘Facebook’). Op deze manier kunnen we het gedrag van de bezoekers van de site volgen nadat ze naar de website van de leverancier zijn gebracht door op een Facebookadvertentie te klikken. Bijgevolg kan de doeltreffendheid van reclame op Facebook worden beoordeeld voor statistische doeleinden en marktonderzoeken, en voor toekomstige geoptimaliseerde reclame. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als websitebeheerder. We kunnen er de identiteit van de gebruikers niet uit afleiden. De gegevens worden echter bewaard en verwerkt door Facebook. Dit gebruik van gegevens valt niet onder onze verantwoordelijkheid.  Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over de manier om uw privacy te beschermen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Onze pagina’s bevatten plugins van YouTube, die toebehoren aan Google Inc., gevestigd in San Bruno / California, VS. De YouTube-knop kan worden herkend aan de letters met de naam zelf. Als u een pagina van onze website bezoekt die zo’n plugin bevat, dan maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van YouTube.  Als u al met uw persoonlijke gebruikersaccount met YouTube verbonden bent wanneer u onze website bezoekt, dan kan YouTube uw navigatiegedrag rechtstreeks toekennen aan uw persoonlijke account. Als u dergelijke overdracht van gegevens wilt verhinderen, dan kunt u de verbinding verbreken voordat u onze site bezoekt.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van YouTube:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Instagram

De functies van de dienst Instagram zijn aan onze kant geïntegreerd. Deze kenmerken worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten. Als u verbonden bent met uw Instagramaccount, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Instagramprofiel koppelen door op de Instagramknop te klikken. Hiermee kan Instagram het bezoek van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount verbinden. We benadrukken dat we als leverancier van de pagina’s niet de inhoud ontvangen van de verzonden gegevens en hun gebruik door Instagram. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

Recht op informatie

Elke betrokkene heeft het recht een overzicht van zijn persoonsgegevens te ontvangen.

  • Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te corrigeren.

  • Recht op wissing

Elke betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te laten verwijderen, behalve als wettelijke verplichtingen dit verhinderen.

  • Recht op beperking

Elke betrokkene heeft het recht om de toegang tot zijn persoonsgegevens te beperken.

  • Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor een verder gebruik.

  • Recht op gegevensoverdracht

Elke betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde en leesbare indeling.

U hebt het recht om op elk ogenblik het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Neem hiertoe contact met ons op via het volgende adres: sales@ultradia.be

Update van het privacybeleid

Deze privacyverklaring wordt voortdurend bijgewerkt om de actuele kenmerken, technologieën en toepasselijke wetten te weerspiegelen. Dit gebeurt met onregelmatige tussenpozen. Het hieronder geleverde privacybeleid is van toepassing op de hele website en op onze sociale netwerken.

Update: juni 2018

INFORMATIE OF EEN CITAAT

CONTACT DOOR HET FORMULIER HIERONDER
* - champ obligatoire